Volunteering

פעילות העמותה נשענת על נדיבות ליבם של תורמים פרטיים, קרנות בארץ ובחו”ל, פילנתרופיה עסקית ומתנדבים. אנו שמחים על כל יוזמה של התנדבות בכל תחום שיכול לעזור לחיילים הבודדים.

למידע והרשמה למאגרי המתנדבים של העמותה: