Mobile Phone and Large Corporations Debt

לאלפי חיילים בשרות חובה יש חוב גדול לחברות הסלולר, האשראי, לבנקים ועוד, העמותה מסייעת בטיפול בחוב. במקרים רבים החוב נובע עקב אי עמידה בתשלומים קטנים וזאת בשל השכר הזעום אשר אינו מספיק למחייה ללא תמיכת הורי החייל. אנו מצליחים להפחית את סכום החוב, לבטל קנסות, ריביות, הצמדות ושכ”ט, אנו מבטלים עיקולים על חשבונות העו”ש וצווי עיכוב יציאה מהארץ ומגיעים להסדר תשלומים הגיוני של יתרת החוב עבור החיילים.

Follow Us!